ENERGO

Základní popis:

 • Přídavný modul pro vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy

 • Přehledný editor pro zadávání parametrů

 • Přehledné dialogy, dostupné z menu, toolbaru či editoru

 • Více variant pro jedno posouzení

 • Geometrické údaje přebrané z heteCo

 • Výpočet - výsledky

 • Průkaz energetické náročnosti budovy ve formátu pdf

Vstupy, zadávání:

 • Zdroje tepla

 • Zdroje chladu

 • Vzduchotechnika

 • Solární kolektory

 • Fotovoltaické články

 • Příprava teplé vody

 • Funkce budovy

 • Energonositele

 • Texty

 • Popis zóny

Výstupy, výsledky:

 • Výstupem je generovaný průkaz náročnosti budovy ve formátu pdf

 • Výpočet: měrná potřeba tepla na vytápění, měrná potřeba chladu na chlazení, dílčí dodaná energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok, celková dodaná energie za rok, celková primární energie za rok, neobnovitelná primární energie za rok, průměrný součinitel prostupu tepla.

Související legislativa:

 • evropská

Hodnocení energetické náročnosti budov se provádí na základě Směrnice evropského parlamentu a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov z roku 2010 (nahrazuje původní směrnice 2002/91/EC).

Termín na zapracování na národní úrovni jednotlivých členských států zemí EU byl k 1.lednu 2013.

 • česká

Zákon č. 318/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnocení energetické náročnosti budov upravovala vyhláška č. 148/2007 Sb., která byla nahrazena s účinností od 1.dubna 2013 vyhláškou č. 78/2013 Sb. Vyhláška č. 78/2013 Sb. je prováděcí vyhláškou k §7 a §7a zákona 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jejíž účinnost nabývá 1.dubnem 2013.

 

Vyhláška 78/2013 Sb. stanovuje:

nákladově optimální úroveň požadavků na energetickou náročnost budovy pro nové budovy, větší změny dokončených budov, jiné než větší změny dokončených budov a pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie

metodu výpočtu energetické náročnosti budovy. Dále vyhláška stanovuje

vzor posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie, vzor stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy

vzor a obsah průkazu a způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově.

 

Hodnocení energetické náročnosti:

Hodnocení ukazatele energetické náročnosti je podle aktuální vyhlášky založeno na porovnání ukazatelů hodnocené budovy s ukazateli budovy referenční.

Referenční budova představuje výpočtově definovanou budovu téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užívání a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budovám avšak s referenčními hodnotami vlastnosti budovy, jejich konstrukcí a technických systémů budovy. Hodnocení budovy je pak prakticky realizováno prostřednictvím porovnávaných budov, výpočet a výstupy pro referenční budovu a požadovanými hodnotami referenčních parametrů.

 

Ukazatele energetické náročnosti

Ukazatele energetické náročnosti budovy závisí na splnění některých ukazatelů pomocí dvou paralelně porovnávaných budov, pro řešenou budovou a referenční budovu.

 • celková primární energie

 • neobnovitelná primární energie za rok

 • celková dodaná energie za rok

 • dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok

 • průměrného součinitel prostupu tepla, součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici

 • účinnost technických systémů

 

Nové budovy musí splnit současně tři ukazatele EN. Jedná se o splnění ukazatele neobnovitelné primární energie za rok, celková dodaná energie za rok a průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy.

Rekonstruované budovy, resp. při větší změně dokončené budovy je nutné splnit současně požadavek na neobnovitelnou primární energii za rok a součinitel prostupu tepla obálkou budovy, nebo celkovou dodanou energii za rok a součinitel prostupu tepla obálkou budovy. Případně lze pro měněné prvky obálky budovy, nebo technické systémy splnit pouze požadavky týkající se měněných prvků.

Další uvedené ukazatele energetické náročnosti jsou informativní bez požadavek na splnění.

Hodnocená budova musí splnit výše uvedené požadavky a současně jsou pro uvedené požadavky stanoveny klasifikační třídy označeny písmeny A až G. Klasifikační třída je také stanovena pouze pro dílčí dodanou energii příslušných technických systémů - vytápění, příprava TV, chlazení, úprava vlhkosti a osvětlení. Dílčí dodané energie nemusí splňovat požadavek a jedná se pouze o zatřídění do klasifikační třídy pro daný technický systém.